Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrekterne

Landbruget Ellinglund får støtte til pleje af græs- og naturarealer og til økologisk drift. Formålet med tilskuddet er at bidrage til en forøgning af det økologiske areal i Danmark. Tilskuddet har indtil videre medført, at Ellinglund har været i stand til at opretholde et økologisk landbrug samt sælge økologiske fødevarer.

Ellinglund har modtaget støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet til projekt:

Modernisering af kvægstalde. Gert Lassen, Ellinglund, Ellingvej 16, 8600 Silkeborg

Projektet har opnået tilskud fra ordningen modernisering af kvægstalde 2015, hvor man ønsker at forbedre landbrugets konkurrenceevne, forbedre klimaet, udnytte naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne.

I projektet er foretaget etablering af sengebåse og kobørster samt installation af spalteskrabere og vandkar. Dette vil give forbedret dyrevelfærd på bedriften.

Projektet er gennemført i samarbejde med Landboforeningen Agri Nord.

EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne